Beleefbaarheid Wouwse Plantage

Met (Be)leefbaarheid Wouwse Plantage hebben we, in opdracht van het bewonersplatform, onderzoek gedaan naar Wouwse Plantage.

Veel initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en het versterken van gemeenschapsvoorzieningen komen van de dorpsbewoners zelf. Daar ligt de basis voor innovatie. De komende jaren zal de betrokkenheid bij de eigen omgeving van bewoners van de kleine kernen nog meer aangesproken worden. Er liggen grote kansen voor versterking van de gemeenschapszin.

Gehoord worden en ruimte voor initiatieven te kunnen ontplooien, zijn de randvoorwaarden voor de dorpsbewoners om energie te steken in de verbetering van de leefomgeving. Het biedt kansen om bewoners te betrekken bij het gemeentelijk beleid, kansen om regionaal (dorp overstijgend) de benodigde voorzieningen te organiseren en/of op elkaar af te stemmen, samen te werken en verbindingen te maken. Basis is een wederzijds vertrouwen en goede communicatie. Uiteindelijk hebben de dorpsraden/bewonersplatformen en de gemeente een gezamenlijk belang. Dat belang is het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid van de kleine kernen.

Te denken valt aan passende woonruimte voor eigen bewoners in de regio, met name voor jongeren en ouderen, bevorderen, het bevorderen van werkgelegenheid en sociaal economische vitaliteit in en rondom de dorpen, aandacht voor vernieuwende en toekomstbestendige zorg die aansluit bij de behoefte in de regio, ruimte creëren voor ontmoeten met de geëigende basisvoorzieningen, zorg dragen voor bereikbaarheid van de regio door middel van een goede infrastructuur, openbaar vervoermiddelen (buurt-bus) en digitale bereikbaarheid, goed basisonderwijs, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, etc.. Met als rode draad dat er slimme samenwerkingsverbanden ontstaan met de buurtdorpen als het gaat om voorzieningen.

Met (Be)leefbaarheid Wouwse Plantage hebben we, in opdracht van het bewonersplatform, onderzoek gedaan naar Wouwse Plantage. Om het dorp als verbindende pleisterplaats functie, leefbaar en aantrekkelijk te houden en/of de (Be)leefbaarheid te verbeteren, de sterke kanten te behouden en te versterken en de zwakten te verbeteren en/of bedreigingen weg te nemen.

Behouden c.q. versterken van de leefbaarheid anticiperend op de toekomstige geografische en demografische ontwikkelingen.

Anticiperen op ontwikkelingen binnen Landschappen van Allure (Brabantse Wal), de Zoom en Landgoed Wouwse Plantage. En daarmee de aantrekkingskracht van ons dorp voor de regio versterken;

Actief aan de slag met een verkenning (conceptontwikkeling) naar alternatieve woonvormen voor jongeren in de regio, in relatie met de behoefte en komen tot slimme oplossingen. En natuurlijk de daadwerkelijke uitvoering van nieuwe concepten in de Wouwse Plantage;

In samenwerking met onder andere de grotere zorginstellingen in West-Brabant komen tot conceptontwikkeling ten behoeve van de realisatie en beheer van kleinschalige woonvormen voor senioren, waarbij privacy, flexibiliteit, wooncomfort en zorg op maat centraal staan, en de uitvoering van een pilot in de Wouwse Plantage.

Plaats:
Wouwse Plantage

Opdrachtgever:
Bewonersplatform Wouwse Plantage i.s.m. de gemeente Roosendaal

Werkzaamheden:
Gebiedsontwikkeling